Polityka prywatności - RODO

 

Ochrona Danych Osobowych - RODO

 • Administratorem danych osobowych jest firma: Luxtest z siedzibą w miejscowości Kraków, ul. Kamieńskiego 51, Polska; adres poczty elektronicznej (e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG), NIP:6762377462
 • Administrator danych przetwarza dane osobowe Klientów firmy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE- rozporządzenie o ochronie danych- zwane dalej ,,RODO”. Tekst rozporządzenia RODO znajduje się pod następującym linkiem: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
 • Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - c) RODO w celu zawarcia   umowy o świadczenie usług oferowanych przez Luxtest i wykonania zawartej przez Klienta z Luxtest umowy o świadczenie usług oferowanych przez Luxtest, a także wykonania ciążących na Luxtest obowiązków prawnych, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.
 • Każda osoba, której dane przetwarzane są przez Luxtest ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania. 
 • Administrator nie ponosi konsekwencji podania błędnych lub nieprawdziwych danych osobowych przez Klienta.
 • Dane będą przechowywane przez okres korzystania przez Klienta z serwisu na stronie www.luxgabinety.pl do czasu zakończenia tego korzystania, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu korzystania z Serwisu www.luxtest.pl oraz związanych z tym zawartych przez Klienta umów o świadczenie usług oferowanych przez Luxtest. Natomiast  dane osobowe Klientów utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.  
 • Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 • Administrator jest odpowiedzialny i zapewnia, że gromadzone przez niego dane są zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów; przetwarzane zgodnie z prawem i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,  przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych (m.in. ochrona przed ich niezgodnym z prawem przetwarzaniem, utratą, zniszczeniem za pomocą odpowiednich środków np. technicznych)
 • Klient ma prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii).
 • Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Administrator przekazuje dane osobowe Klientów serwisu, tylko i wyłącznie gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 • Dane udostępnione przez Klienta nie będą podlegały profilowaniu.
 • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
 • W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Klienta z firmą Luxtest umowy o świadczenie usług oferowanych przez Luxtest a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez firmę działań  na żądanie Klienta oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez Luxtest ciążącego na Luxtest obowiązku prawnego - przetwarzanie  danych osobowych Klienta następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Klienta zgody na przetwarzanie  danych osobowych. W pozostałym zakresie podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne. Natomiast w zakresie w jakim zgoda na przetwarzanie  danych osobowych została wyrażona przez Klienta wyłącznie w celach marketingowych podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie zgody uniemożliwi firmie Luxtest informowanie Klienta o nowych ofertach i promocjach,
 • Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 

 

Dane kontaktowe

Adres:
Kraków, ul. Wadowicka 7

Tel:
503 903 831

Email:
info@luxgabinety.pl